ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนด้านแนวคิดเชิงตรรกะ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และต่อยอดองค์ความรู้ที่จะช่วยในการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ด้านแนวคิดเชิงตรรกะและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบให้มีความชำนาญยิ่งขึ้น
  3. เพื่อให้มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ  พร้อมทั้งสามารถเลือกเครื่องมือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
  4. สร้างเครือข่ายระหว่างครู/อาจารย์ในสาขาวิชานี้ เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันได้

หลักสูตรนี้มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร

กําหนดการ

วันนี้ - 20 เมษายน 2566

-  เปิดรับสมัคร

24 เมษายน 2566

-  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ร่วมประชุมฯ

1 - 3 พฤษภาคม 2566

-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Computational Thinking Workshop"

หมายเหตุ

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมีอาหารเที่ยง เครื่องดื่มและขนมเบรคฟรี 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีหน้าที่รับผิดชอบค่าเดินทางและที่พักเอง (ถ้ามี)

สถานที่อบรม

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy)
ที่ตั้ง: 56/1 ถนนมหาดไทยบำรุง, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายธรากร จันลาภา (พี่ชัย)
โทร. 084-1562991
Email: tharakorn@thnic.or.th หรือ ชัยธรากร@คน.ไทย