มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (The Thai Network Information Center Foundation: THNICF) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ของไทย ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลโดเมน “.TH” และเป็นผู้นำในการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย กิจกรรมหลักส่วนหนึ่งได้แก่การสนับสนุนการศึกษา และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต เพื่อลดช่องว่างทางด้านดิจิทัล และเพิ่มจำนวนบุคลากรที่จำเป็นทางด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

              ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา THNICF ได้ดำเนินโครงการที่เสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มช่างเทคนิคประจำหมู่บ้านซึ่งทำหน้าที่ดูระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในชุมชน กลุ่มวิศวกรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ดูทั้งหมด →

Partners

International Partners